Psykoterapi

Jag erbjuder olika former av psykodynamisk psykoterapi för vuxna, par och ungdomar. Jag arbetar med alla former av mänskligt lidande, vilka kan ta sig uttryck i exempelvis ångest, oro och depression. Det kan även yttra sig genom sömnproblem, bristande självkänsla, utmattning, nedstämdhet, upplevd meningslöshet och avstannad kreativitet. Något som kan uppstå av förluster, skilsmässa, arbetsbelastning och andra livsomständigheter.

Jag önskar betona att jag även erbjuder psykoterapi till dig med psykiatrisk diagnos. Min erfarenhet att arbeta med dessa uttryck för mänskligt lidande är betydande. Erfarenheter som grundats i främst psykoterapeutiskt arbete men även genom mina möten med människor i institution – och familjehemsvård.

Psykoterapi
Vi träffas en eller flera gånger i veckan och följer den process som vårt arbete tar och arbetar tills det som var ett problem förändrats.
Kristerapi
Här arbetar vi med den uppkomna situationen utifrån dina mest akuta behov och med fokus på bearbetning.
Parterapi
Vi arbetar med de svårigheter som uppkommit i relationen. Det kan ta sig uttryck i känslomässiga svårigheter och kommunikationsproblem. Vårt arbete söker arbeta med det som gör det svårt att tala med varandra.